Zagadnienie udziału rodziców w wychowaniu szkolnym cz. 1

Na pytanie, czy szkoła sama, w swoim własnym zakresie działania, może prowadzić pracę wychowawczą, odpowiemy: w teorii do pewnego stopnia – tak. Szkoła, prawdziwie dobrze postawiona, jest w stanie rozporządzać dostatecznie licznym i należycie przygotowanym personelem pedagogicznym; może przy jego pomocy i udziale specjalnego psychologa szkolnego poznać indywidualność wychowanków i znaleźć klucz do ich duszy; może wyrobić sobie właściwe metody zbiorowych oddziaływań wychowawczych; może przez zakładanie odpowiednich szkolnych instytucji, takich, jak: harcerstwo, samorząd uczniowski, kółka samokształcenia, świetlice, przez urządzanie odpowiednich uroczystości, odczytów, pogadanek, obchodów itp. prowadzić sama akcję wychowawczą. Ale to będzie tylko teoria, która na dłuższą metę i na szerszą skalę zastosować się nie da. Z góry można przewidzieć, że szkoła, mając szereg innych całkowicie absorbujących ją zadań, tym obowiązkom, których życie od niej wymaga, nie podoła. Pod tym względem zdania wszystkich rozumnych i życiowo sprawę biorących pedagogów są zgodne i nie pozostawiają żadnych wątpliwości.