Wnioski bezpośrednie cz. 6

Tylko określenia, formułujące się zdaniami ogólnie twierdzącymi, stanowią wyjątek z pod tego prawidła, odwracają się ono wprost, w nich bowiem  predykat ma ten sam zakres jak subiekt; wszyscy ludzie są zwierzętami rozumnymi, wszystkie zwierzęta rozumne są ludźmi.

3-e Odwrócenie przez przeczenie. Stosuje się ono jedynie do zdań szczegółowo przeczących; zależy ono na tym, że naprzód dane do odwrócenia zdanie przecząco przemieniamy w twierdzące równoważne (a to przenosząc przeczenie z łącznika na predykat) i następnie odwracając wprost otrzymane w ton sposób zdanie: Niektóre metale nie są ciałami stałymi; Niektóre metale są ciałami nie-stałymi; Niektóre ciała nie stałe są metalami.

4-e Odwrócenie przez przeciwstawienie. Zależy ono na dodaniu przeczenia do subjektu i predykatu zdania ogólnie twierdzącego, i przestawienia ich następnie; Wszystkie metale są ciałami prostyymi; Wszystkie nie metale są ciałami nie prostymi; Wszystkie ciała nie proste są nie metalami. Albo –  wszystkie ciała nie proste nie są metalami.

Niektórzy logicy odróżnili jeszcze inne rodzaje wnioskowań bezpośrednich, a mianowicie ten, który otrzymujemy dodając do subiektu i predykatu danego zdania ten sam przymiotnik, ten sam wyraz jakościowy, słowem ten sam wyraz określający.

Przykłady; gwiazda stała jest słońcem; i Gwiazda stała widzialna nad naszym horyzontem jest słońcem widzialnym nad naszym horyzontem. Wszystkie metaloidy są ciałami prostymi; Kombinacja metaloidów jest kombinacją ciał prostych. Zastrzega się tu, ażeby wyraz określający nie miał innego znaczenia w subiekcje, a innego w predykacie.