Sylogizmy niepełne cz. 4

Sylogizmy rozłączne.  Sylogizm rozłączny składa się również z dwóch przesłanek; większa jest zdaniem rozłącznym, mniejsza kategorycznym, twierdzącym lub przeczącym.

przykłady:

A jest albo B albo C;

Tym razem A jest B,

Więc A nie jest C.

A jest B lub C,

Tym razem A nie jest B,

Więc A jest C.

Nazywamy to modus ponendo tollens, to jest trybom, który ruguje jedną z dwóch danych hipotez, twierdząc drugą.

W tę kategorię dowodów wchodzi dylemat: zależy on na postawieniu alternatywy i na okazaniu, że w pierwszym razie jak i w drugim, nasuwa się pewien wniosek. Większa przesłanka jest zdaniom hipototycznym z dwoma przynajmniej poprzednikami; mniejsza jest zdaniom rozłącznym.

Jeżeli A jest B, C jest D; jeżeli B jest F, G jest D;

Lecz albo A jest B, albo E jest F;

Więc G jest D.

Wniosek dylematu może być zdaniem rozłącznym, twierdzącym lub przeczącym;

Jeżeli A jest B, O jest D; jeżeli E jest P, G jest H;

Lecz albo A jest B, albo E jest F;

Więc albo C jest D, albo G jest H.

Jeżeli A jest B, 0 jest D; jeżeli E jest F, G jest H;

Lecz albo A nie jest B, albo E nie jest F;

Więc albo 0 nie jest D, albo G nie jest H.