Organizacyjna forma współpracy domu i szkoły cz. 1

I znowu na to pytanie życie samo dało odpowiedź twierdzącą. W związku z potrzebami szkolnictwa, zwłaszcza prywatnego, po roku 1905 oraz z koniecznością przyjścia z pomocą materialną uczącym się licznym zastępom niezamożnej młodzieży, zaczęły powstawać jeszcze przed wojną, oparte na idei współpracy ze szkołą, stowarzyszenia opiekuńcze pod rozmaitymi nazwami: Przyjaciół Szkoły, Kół Wpisów, Towarzystw Pomocy dla niezamożnych uczniów i uczenie. Kół Szkolnych Opieki Rodzicielskiej i t. p. Rządziły się one początkowo przeważnie tylko na zasadzie instrukcji i regulaminów, nie zdradzając na razie tendencji do zdobycia podstaw prawnych oraz do rozszerzenia zakresu pracy poza dziedzinę materialnej opieki nad szkołą i młodzieżą; w każdym razie stanowiły one ośrodki, realizujące, choć w szczupłej mierze, ideę współpracy rodziców i szkoły, współpracy. mającej w danym wypadku, jako cel, zdjęcie z bark tej ostatniej pewnego ciężaru, pozwalające jej na szersze rozwinięcie pracy w innych kierunkach. Inicjatywa tworzenia tych organizacji wychodziła już przeważnie od społeczeństwa, głównie zaś od rodziców kształcącej się w danej szkole młodzieży.