Określenie pojęć i terminów cz. 3

Mają więc oba ten sam zakres, są równoważnymi, a więc jedno może być podstawione zamiast drugiego w formułach językowych; mogę powiedzieć zarówno: ludzie są zwierzętami ssącymi dwuręcznymi, albo ssące dwuręczne są ludźmi.

Wynikają stąd dwa zasadniczo prawidła określenia:

  1. Określenie powinno przypadać do całej określonej;
  2. Określenie powinno przypadać do samej tylko określonej.

Pierwsze prawidło jest wynikiem samej natury określenia. Gdyby określenie pominęło jakąkolwiek część pojęcia danego do określenia, wówczas nic oznaczyłoby prawdziwie obwodu tego pojęcia, nie wykazałoby ścisłych jego granic.

Drugie prawidło jest następstwem pierwszego. Kilka indywiduów mogą mieć jedną i tę samą istotowość, nie zlewając się jednakże w jedno, bo zawsze różnić się będą, swymi przypadłościami. Ale dwie idee ogólne nie mogłyby mieć tej samej treści, nie zlewając się bezpośrednio w jedne. Jakim sposobem myśl mogłaby jo odróżnić od siebie, skoro nie mają przymiotów przypadłościowych? Niema więc w umyśle ludzkim dwóch idei ogólnych o jednej i tej samej treści; jako że tędy z danej do określenia idei wysnuwam wszystkie zawarte w mej przymioty, ich suma należy do niej jako własność , jej tylko przypada.

Do tych prawideł dodają zwykle dwa inne prawidła odnoszące się do jasności języka, a mianowicie: że w określeniu nie należy używać tych terminów, którymi oznaczyliśmy daną do określenia ideę, i że w określeniach używać należy tylko zupełnie jasnych terminów albo już określonych.

Comments

  1. By Reklama