O zdaniach – sądach cz. 5

Atoli należy tu odróżniać dwie role przyznane przez nas poprzednio słowu być. Jeżeli idzie o włączenie subiektu w zakres predykatu, każde przeczenie sprowadza się do twierdzenia. Rzeczywiście, każdy dany atrybut wchodzi w całość przedmiotów z obu jej stron przedmiotów posiadających ton atrybut i nieposiadających go (np. czworonożnych i nie czworonożnych). A zatem, powiedzieć; człowiek nie jest zwierzęciem czworonożnym, jest to powiedzieć: człowiek stanowi część klasy czworonożnych. W tym znaczeniu przeczenie jest twierdzeniem. Lecz jeżeli idzie o wyłączenie predykatu w treść subiektu, nie można dowodzić logicznej tożsamości twierdzenia i przeczenia. Istotnie, przez twierdzenie oznajmiam, że pewien predykat jest zawartym w pewnym subiekcie; przeciwnie, przez przeczenie oznajmiam, że pewien atrybut nie jest zawartym w danym subiekcie.

Ilość zdań: zdania ogólne i szczegółowe. Jeżeli subiekt zdania bierzemy w całym jego zakresie, zdanie jest ogólnym; predykat stosuje się do wszystkich indywiduów oznaczonych subiektem: wszystkie metale są dobrymi przewodzikami ciepła.