O zdaniach – sądach cz. 2

Logika z elementami retoryki

Logika z elementami retoryki

Z tego punktu widzenia wszelkie znaczenia słowa jest sprowadzić się dają do dwóch roi głównych, stosownie do togo, czy rozważamy zakres czy treść terminów, które ono łączy. Jeżeli mówię; człowiek jest zwierzęciem, rozumiem przez to: 1-e że zwierzę jest to nazwa wszystkich indywiduów oznaczanych nazwą; człowiek, innymi słowy: że klasa człowiek mieści się w klasie zwierzę, albo, jeszcze inaczej mówiąc, że idea człowiek wchodzi w zakres idei zwierzę; 2-e że wszystkie przymioty, oznaczono terminem: zwierzę, znajdują się w liczbie przymiotów, oznaczonych terminem: człowiek, to jest, że idea zwierzę stanowi część treści pojęcia; człowiek. Tak więc słowo Jest oznacza, że pod względem zakresu terminów subiekt jest zawartym w predykacie, a pod względem treści, predykat jest zawartym w subiekcie.

Dwie te role są współrzędnymi względem siebie. Ażeby nazwa; zwierzę mogła być zastosowaną do indywiduów oznaczanych nazwą: człowieka, potrzeba, aby te indywidua, oprócz charakterów własnych, posiadały składowe przymioty zwierzęcia. I nawzajem, powiedzieć że treść zwierzęcia zawartą jest w treści człowieka, jest to wyrzec domyślnie, że wyrazem; zwierzę nazwać można indywidua, oznaczane wyrazem: człowiek.