O wnioskowaniach pośrednich cz. 5

Wzajemne stosunki tych trzech zdań wynikają ze stosunków pomiędzy trzema terminami. Ogólnie biorąc, przesłanka większa jest to zdanie, zawierające domyślnie wniosek, a rolą przesłanki mniejszej jest wydobyć go z niej.

Prawidła sylogizmu.  Jest ich osiem; scholastycy sformułowali je w szereg prawideł, które pożytecznym będzie przypomnieć.

1-e Terminus esto triplex, medius, majorąue, minorque. Niech sylogizm ma trzy terminy: średni, wielki i mały. Jest to nie tyle prawidło, jak raczej wyliczenie pierwiastków sylogizmu. Są jednak wnioskowania pośrednie, w których kojarzy się więcej, niż trzy terminy.

10 = 9+1

9+1 = 6+4

6+4 = 5+5

więc: 10 = 5 + 5

W dalszym ciągu poznamy te złożone formy sylogizmu.

2-e Neąuaąuam medium capiat concltisio fas est. Wniosek nie powinien nigdy zawierać w sobie terminu średniego. Kiedy myśl dochodzi do wniosku, rola terminu średniego jest już wyczerpana; posłużył on do pokazania stosowności lub niestosowności względem siebie dwóch terminów danej kwestii, które też same tylko powinny wrócić we wniosku.