O wnioskowaniach pośrednich cz. 2

Sylogizm. Arystoteles określił sylogizm w sposób następujący: Sylogizm jest to ciąg wyrazów, w którym, jeżeli postawione bądą pewne rzeczy, wynika stąd koniecznie jakaś imia rzecz, już tm samym, że one były postawione (jako zasada).

Sylogizm znaczy związek. Jest to związanie dwóch terminów przy pośrednictwie trzeciego. Domyślnie, każdy sylogizm ma przód sobą zapytanie. Pytamy się: czy dany predykat przypada lub nie przypada do danego subiektu. Dla rozstrzygnięcia togo zapytania, potrzeba (i na tym właśnie polega wynalezienie w sylogizmie) wynaleźć trzeci termin, który by z obu terminami zapytania miał stosunki określone; zestawiamy go kolejno z tymi dwoma terminami, i w miarę jego stosowności lub niestosowności względem nieb. wnioskujemy o stosowności lub niestosowności obu terminów danej kwestii.

Mechanizm sylogizmu. Dla zrozumienia mechanizmu i skutków sylogizmu, przypomnijmy sobie to, co wiemy o naturze zdania. Każde zdanie wyraża zawieranie się pewnego predykatu w pewnym subiekcje, albo wyłączenie tego predykatu z tego subiektu; czyli inaczej: twierdzi, że dany atrybut stanowi, lub nie stanowi część treści subiektu, albo, co wyniesie na jedno (z powodu stałej współrzędności, jaka zachodzi pomiędzy zakresem a treścią danych pojęć), że subiekt wchodzi lub nie wchodzi w zakres atrybutu.