Wychowanie młodzieży zbiór wpisów

Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 22

Wszystkie zacytowane wyżej błędy wychowawcze sprowadzić by się dały do minimum, gdyby mogło nastąpić harmonijnie zorganizowane, na wpływie wzajemnym oparte współdziałanie rodziny i szkoły i prowadzona na odpowiednim terenie zbiorowa akcja samo wychowawcza wśród rodziców. Jeżeli, idąc drogą samokrytycyzmu – którą to metodę uznać należy za prowadzącą o wiele prędzej do celu, niż rzucanie twardych […]

Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 21

Grzeszymy wreszcie często, jako rodzice, przy stosowaniu metod reagowania na te, czy inne przejawy życia szkolnego. W wypadkach, gdy szkoła w naszym przekonaniu jest dobra, spełnia, jak należy, swe dydaktyczne i wychowawcze zadania, przychodzi u nas często zupełna, dziwna beztroska wychowawcza, granicząca z całkowitym zdjęciem z siebie odpowiedzialności na rzecz tejże szkoły za wychowanie dziecka, […]

Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 20

W związku z brakiem karności widzimy często płynące ze źle zrozumianej miłości rodzicielskiej zbytnie ułatwianie dziecku jego zadań życiowych i małe przez to zahartowanie go do przyszłych przeciwności życia, jak również pochodzące z tego samego źródła zbytnie otaczanie dziecka rozrywkami i przyjemnościami. Ten brak karności w domu, dostosowanej do karności szkolnej, przejawia się czasem w […]

Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 19

Gorzej, paraliżujemy nieraz przez zbyt miękkie, słabe, ulegające modnym zachciankom dzieci, wychowanie domowe – dodatni zbiorowy wychowawczy wpływ szkoły. Wymownym przykładem jest pozwalanie chłopcom na palenie papierosów, nienoszenie munduru szkolnego itp. To samo dzieje się, gdy chodzi o wychowanie dziewcząt. Szkoła z punktu widzenia dobrze zrozumianej pedagogiki przestrzega najczęściej zachowania pewnych norm swobody obcowania, przeciwdziała […]

Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 18

Zatrzymać byśmy się tu chcieli na jednym dziale pracy, który w atmosferze życzliwego kontaktu i wzajemnego poparcia dałby się z powodzeniem rozwinąć, przynosząc niezaprzeczoną korzyść tak szkole, jak rodzinie, a poprzez nie – sprawie wychowania. Mamy na myśli akcję, zmierzającą do wzajemnego w drodze samokrytycyzmu wychowawczego naprawiania obustronnych błędów wychowawczych. Sprawa to zapewne drażliwa, ale […]

Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 17

I jeszcze jedno. Koło powinno w stosunkach ze szkołą unikać za wszelką cenę jednostkowego traktowania spraw młodzieży. Na gruncie Koła członkowie jego władz powinni zapomnieć, że mają własne dzieci w szkole i wpływów organizacji nigdy nie wygrywać dla spraw osobistych, czy to swoich, czy nawet cudzych, co by w dużym stopniu obniżało powagę Koła wobec […]

Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 16

Koło dalej musi dołożyć wszelkich sił, aby na czele swoich władz postawić ludzi najlepszych, oddanych sprawie, poważnych, rozumnych i taktownych. Pomimo tego, w początkach swej pracy Koło nie powinno więcej zajmować się sprawami natury ściśle wychowawczej, a rozpocząć swą działalność od prac, związanych z materialną opieką nad młodzieżą. W tej dziedzinie Koło intensywnością pracy powinno […]

Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 15

Zabiegając otwarcie o wzmocnienie głosu rodziców na terenie szkoły, Zrzeszenia Rodzicielskie w swych czynnikach kierowniczych, odpowiedzialnych za bieg całej akcji, doskonale zdają sobie sprawę, że na to, aby praca ich była owocna i nie natrafiała na większe przeszkody, muszą jej towarzyszyć pewne warunki. Przede wszystkim Koła Rodzicielskie nie powinny sobie uzurpować przywilejów większych, niż te, […]

Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 14

Daleko idących obaw w stosunku do Zrzeszeń Rodzicielskich nie żywi wszelako duży odsetek kierowników szkół. Nie żywią ich, zdaje się, i władze oświatowe, zwłaszcza, jeżeli chodzi o zasadę współdziałania wychowawczego rodziców i szkoły. Przedstawiciel Ministerium Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Kół Stowarzyszenia Dyrektorów Polskich Szkół Średnich Państwowych, odbytem w marcu 1929 […]

Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 13

Interesującą z kolei byłaby odpowiedź na pytanie, jakie wyczuwać się dają opinie sfer szkolnych o Kołach Rodzicielskich, jako terenie współpracy z rodzicami, o ich roli w szkole, uprawnieniach, zakresie pracy itp. Zdania są tu podzielone. Podczas, gdy jedni z kierowników czy kierowniczek szkół odnoszą się do nich jak najprzychylniej, czasem nawet entuzjastycznie, pozostawiając im jak […]