Indukcja formalna cz. 4

Ale przypuśćmy, że przedmiotem zapytania, jest większa przesłanka poprzedzającego sylogizmu, a mianowicie: czy zwierzęta bez żółci żyją długo, i że dla rozstrzygnięcia tego zapytania mamy do rozporządzenia to samo pojęcia, co i poprzednio; niezawodnie terminy muszą ulec innej kombinacji; średni termin sylogizmu poprzedzającego zajmie miejsce małego, i nawzajem; wypadnie więc tak:

Człowiek, koń i muł żyją długo;

Ale człowiek, koń i muł, są to zwierzęta bez żółci;

Więc zwierzęta bez żółci żyją długo.

Więc sylogizmu indukcyjny i sylogizm dedukcyjny będą dwoma procesami odwrotnymi, stojącymi względem siebie w symetrycznej przeciwległości, pod powagą tych samych ogólnych praw myśli.

W nowszych czasach Hamilton podniósł i rozwinął tę teorię. Podług niego, kiedy dedukcja jest rozumowaniem wnioskującym od całości do części, to jest od rodzaju do gatunków, od gatunków do indywiduów, tymczasem indukcja wnioskuje od części do całości, to jest od indywiduów do gatunku, od gatunków do rodzaju; jedna i druga podlegają jednym i tym samym prawom. Istotnie, najogólniejszym prawem myśli, jako myśli, prawem obowiązującym każdy logiczny jej krok, jest zasada tożsamości.