Formalne prawa myśli cz. 6

Ta własność terminów da nam klucz zasady wyłączonego środka i zasady przeciwieństwa. Przypuśćmy pewne pojęcie x. Podług tego, cośmy powiedzieli, ma ono za swój konieczny współwzględnik pojęcie nie-x, a cc i nic-r ogarniają w sobie wszystko to, co jest i to, co być może. Stąd wynika, że jakikolwiek subiekt a, jako będący częścią wszystkiego, co jest lub możo być, jest koniecznie x albo nie-x, ponieważ terminy x i nie-x są wszystkim, co tylko jest, lub być może. Ponieważ z dwu twierdzeń: a jest ce i a jest nie-a;, jedno jest koniecznie prawdziwym, a drugie koniecznie fałszywym.

Wynika stąd również, że, jeżeli z dwu twierdzeń: a jest « i a jest mV.r, jedno jest prawdziwem, drugie musi być fałszywem. Rzeczywiście, jeżeli, np. x, jest jednym ze składowych predykatów pojęcia a, ponieważ zaś x i nie-r, już z samego określenia bezwarunkowo wyłączają się wzajemnie, nie-x wtedy jest koniecznie wyłączonym z a.

Tak więc trzy formalne zasady myśli, zresztą równo co do swój wagi i godności, są to trzy zarówno konieczne postacie pierwotnego aktu, przez który myśl układa i stawia dane oznaczone pojęcie.