Formalne prawa myśli cz. 5

Każde pojęcie, wyjąwszy pojęcie istoty w ogóle, jest kombinacją pewnej liczby pojęć pierwotniejszych, prostych. Taką jest idea: człowiek, zawierająca w sobie idee zwierzęcia kręgowca, ssącego i dwuręcznego. Jakiż tedy jest stosunek pojęcia do jego zawartości, jeśli nie stosunek tożsamości? Każde pojęcie jest identycznym ze swoim określeniem. Pierwsze jest wyrażeniem skróconym, drugie szczegółową formułą tegoż samego przedmiotu myśli.

A zatem pomiędzy subiektem a predykatom zachodzi tożsamość (identyczność) całkowita lub częściowa, ponieważ subiekt umieszcza w sobie wszystkie predykaty tkwiące w nim, i ponieważ predykat jest to całkowite lub częściowe wyłuszczenie subiektu. Oto pierwsza własność operacji, za pomocą której składamy pojęcie. Zasada tożsamości jest ogólnym wyrażeniem tej własności: rzecz jest tym, czym jest.

Drugą istotową własnością każdego danego pojęcia długo niedostrzeganą przez logików, jest to, że dzieli cały ogół rzeczywistych i możebnych przedmiotów na dwie grupy: przedmioty, posiadające przymioty zawarto w pojęciu i przedmioty nieposiadające ich, podobnie jak okrąg kola dzieli całą przestrzeń na dwie części, wewnętrzną i zewnętrzną względem siebie Stosuje się to z całą prawdą i do pojęć ogólnych i do pojęć szczegółowych; człowiek tedy dzieli wszech ogół rzeczy na dwie klasy: ludzie i nie ludzie, podobnież i indywidualne imię Piotr oddziela oznaczoną jednostkę od wszystkich rzeczywistych i możebnych, nie-Piotrów.