Cechy racjonalnej współpracy między rodziną a szkołą cz. 6

Statut np. „Zjednoczenia Zrzeszeń Rodzicielskich w Polsce” w art. 5 stawia instytucji, jako jedno z pierwszych zadań, „silniejsze zespolenie rodziny i szkoły w imię spełnienia ich zadań wychowawczych” oraz „szukanie w porozumieniu z władzami szkolnymi środków bezpośredniego wpływu dodatniego na młodzież”.

Statut zaś pojedynczego Koła w art. 3-cim mówi: Celem Koła jest zorganizowana współpraca rodziców i opiekunów uczniów gimnazjum nad spraw należytego wychowania młodzieży i opieki nad nią oraz współdziałanie ze szkołą w tymże kierunku. W szczególności Koło stawia sobie za zadanie:

1) rozwinięcie w środowisku rodzicielskim akcji samowychowawczej.

2) zbliżenie rodziny i szkoły oraz skoordynowanie ich obustronnej inicjatywy, myśli wychowawczej i wszelkich wysiłków, z dobrem młodzieży związanych;

3) roztoczenie w porozumieniu z Dyrekcją gimnazjum opieki materialnej, moralnej i wychowawczej nad młodzieżą szkolną. Trudno było jaśniej i mocniej sprecyzować statutowo ideą współpracy rodziny i szkoły.